ចុចលើ គណនី- [បើកហាង] -បំពេញពត៍មានរួចដាក់ស្នើសុំបើកហាង។  រងចាំការអនុញ្ញាតជាការស្រេច។

上一篇:ផ្ដើមចេញពីមាន់១០ក្បាល កសិរកស្រ្ដីរូបនេះ អាចរកចំណូលបាន១០លានរៀល/១ខែ ពីរបរចិញ្ចឹមមាន់ 下一篇:ដកប្រាក់