ចុចលើគណនី- កាបូប- ដកប្រាក់។ បច្ចុប្បន្ននេះអ្នកអាចប្រាកបានតាមតែ Hui Wang និង PaiPay ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែពពួកយើងកំពុងសហការបន្ថែមជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត ដូចជាធនាគា ABA ជាដើម។
上一篇:ចុះឈ្មោះបើកហាង 下一篇:បញ្ជូលប្រាក់សម្រាប់ទិញឥវាន់