ចុចលើគណនី- កាបូប- ការគ្រប់គ្រងការទូទាត់។ រងចាំការបញ្ជាក់តាមទូរស័ព្ទជាការស្រេច។
上一篇:បញ្ជូលប្រាក់សម្រាប់ទិញឥវាន់ 下一篇:ផ្លាស់ប្ដូរលេខសំងាត់ចូលកម្មវិធី