ចុចលើរូប Profile- លេខទូរស័ព្ទ- ប្ដូរលេខទូរស័ព្ទ។
上一篇:ផ្លាស់ប្ដូរលេខសំងាត់ចូលកម្មវិធី 下一篇:បន្ថែម ឬ ផ្លាស់ប្ដូរទីតាំទទួលទំនិញ