ចុចលើគណនី- ចុចផ្នែកខាងស្ដាំ ខាងស្ដាំ នូវ button ចែករំលែកជាការស្រេច។
上一篇:បន្ថែម ឬ ផ្លាស់ប្ដូរទីតាំទទួលទំនិញ 下一篇:ការចាកចេញពីគណនី