ជារធម្មតាមិនគាំទ្រអោយចាកចេញពីកណនីនោះទេ គួររក្សាលេខមសំងាត់អោយបានល្អ ទោះមិនប្រើប្រាស់ក៏ដោយ

បើសិនជាចង់ចាកចេញពីគណនី អ្នកត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖

១ គណនីរបស់អ្នកមិនត្រូវមានកំណត់ត្រាទិញ កំណត់ត្រាបង់ប្រាក់ និងដេញថ្លៃ។

២ គណនីមិនមានកំនត់ត្រាលក់ទំនិញចេញ  បើកហាង ដាក់ទំនិញលក់ និងលក់ផលិតផលមួយទឹក

៣ គណនីមិនមានកំនត់ត្រាផ្សេងៗដូចជា៖ រិះគុណ បញ្ចេញមតិ -ល-

៤ គណនីដំណើការធម្មតា មិនមានកំនត់ត្រាពិន័យ

上一篇:ចែករំលែកកម្មវិធី J-Tao 下一篇:ផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះគណនី