លោក-អ្នកមួយចំនួនដែលចង់រកស៊ី ឬប្រកបអាជីវកម្មអចលនវត្ថុ ឬដីធ្លីនៅកម្ពុជា ពិតជាចង់ដឹងណាស់ថា តើដើម្បីបើក ឬដំណើរការក្រុមហ៊ុនអចលនវត្ថុនៅកម្ពុជា អោយបានស្របច្បាប់ត្រូវធ្វើដូចម្តេច? និងថាតើត្រូវរៀបចំដំណើរការ និងត្រូវរៀបចំឯកសារ និងមានលក្ខណ្ឌអ្វីខ្លះ?

នៅទីនេះ REALESTATE.COM.KH សូមណែនាំពីការរបៀបចុះបញ្ជីបើកក្រុមហ៊ុន និងការស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណ ដើម្បីអោយលោក-អ្នកដែលមានបំណងចង់រកស៊ីក្នុងវិស័យនេះ (សេវាកម្មភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុ ឬអចលនទ្រព្យ) នោះ អាចទទួលបានចំណេះដឹងមូលដ្ឋានក្នុងការរៀបចំ និងដំណើរការបើកក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុស្របច្បាប់មួយនៅប្រទេសកម្ពុជា។

តើត្រូវគិតគូលើចំណុចសំខាន់ៗអ្វីខ្លះនៅពេលចង់បង្កើតក្រុមហ៊ុន? 

ការបើកក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុមួយនៅកម្ពុជា គឺត្រូវមានរឿងច្រើនដែលត្រូវគិត និងរៀបចំវាឡើង តាំងពីការ ចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន ការបង់ពន្ធ ការស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណ ការរៀបចំការិយាល័យ ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ការរៀបចំផែនការអាជីវកម្ម ផែនការទីផ្សារ ផែនការ និងយុទ្ធសាស្រ្តលក់ គោលការណ៍ផ្សេងៗ បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងក្រុមហ៊ុន ឯកសាររដ្ឋបាល ផែនការការងារប្រចាំថ្ងៃជាដើម។ល។ 

ប៉ុន្តែនៅទីនេះ យើងខ្ញុំនឹងមិនលើកយកមកបង្ហាញទាំងស្រុងទេ គឺបង្ហាញ និងណែនាំជូនត្រឹមតែ ដំណើរការនៃការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន និងការស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណសេវាកម្មភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុមួយផ្នែកប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីអោយម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនមានក្រុមហ៊ុនស្របច្បាប់មួយនៅក្នុងដៃ និងអាចប្រកបអាជីវកម្ម ឬប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនស្របទៅតាមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ហើយបញ្ហាផ្សេងៗទៀត យើងអាចនឹងលើកយកមកបង្ហាញនៅអត្ថបទក្រោយៗទៀត។

ដើម្បីទទួលបានក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុមួយស្របច្បាប់ គឺត្រូវឆ្លងកាត់ ៣ ដំណាក់កាលសំខាន់ៗ ដូចខាងក្រោម៖

ស្នើសុំចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

ការស្នើសុំចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឬហៅថា ការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន។ គ្រប់អាជីវកម្មទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានទ្រង់ទា្រយជាក្រុមហ៊ុន ត្រូវតែធ្វើការស្នើសុំចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ហើយការចុះបញ្ជីនេះត្រូវធ្វើតាមការណែនាំសង្ខេបដូចខាងក្រោម៖

 • ត្រូវជ្រើសរើសឈ្មោះក្រុមហ៊ុន ដែលមានការអនុញ្ញាតយល់ព្រមពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

 • ត្រូវរៀបចំអោយមាន លក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន ឯកសារបញ្ជាក់ពីទីតាំងក្រុមហ៊ុន អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណម្ចាស់ភាគហ៊ុន លិខិតបញ្ជាក់ពីការតម្កល់ដើមទុននៅធនាគារ (Certificate of Bank Deposit) យ៉ាងតិច ១,០០០ ដុល្លារអាមេរិក  ត្រាក្រុមហ៊ុន លិខិតតែងតាំង និងពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម។ល។ 

 • នៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម រយៈពេលចុះបញ្ជីត្រូវប្រើពេលប្រហែលជា ២ អាទិត្យ និងត្រូវចំណាយប្រហែល ៣៧០ ដុល្លារអាមេរិក ដោយមិនគិតសេវារត់ការផ្សេងៗ ។

ការបង់ពន្ធប៉ាតង់នៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ

បន្ទាប់ពីចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរួចរាល់ហើយនោះ អ្នកស្នើសុំត្រូវភ្ជាប់នូវឯកសារទទួលបានពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម មានដូចជា៖ វិញ្ញាបនបត្របញ្ចាក់ការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម លក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន។ល។ ត្រូវទៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ដើម្បីបង់ពន្ធចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន និងបង់ពន្ធប៉ាតង់ប្រចាំឆ្នាំសំរាប់ការចុះបញ្ជីលើកដំបូង។ ពន្ធប៉ាតង់គឺជាពន្ធកំណត់លើផលរបរសរុបប្រចាំឆ្នាំដែលត្រូវបង់ក្នុងអំឡុងពេលចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ 

សម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធដែលទើបចាប់ផ្តើមប្រកបអាជីវកម្មរយៈពេល ០៦ ខែដើមឆ្នាំត្រូវបង់ពន្ធប៉ាតង់ពេញមួយឆ្នាំ។  ឬបង់ពន្ធប៉ាតង់ពាក់កណ្តាលឆ្នាំ ប្រសិនបើចាប់ផ្តើម ប្រកបអាជីវកម្មក្នុងរយៈពេល ០៦ ខែចុងឆ្នាំ។ 

អ្នកជាប់ពន្ធដែលមានសាខា ឃ្លាំង រោងចក្រ រោងជាង សម្រាប់មុខរបរអាជីវកម្មតែមួយនៅ ក្នុងខេត្ត/ក្រុងតែមួយ មិនចាំបាច់បង់ពន្ធប៉ាតង់ផ្សេងគ្នាទេ ប៉ុន្តែបើមានមុខរបរអាជីវកម្មខុសៗគ្នា ឬស្ថិតនៅក្នុងខេត្ត/ក្រុង ផ្សេងគ្នា ត្រូវបង់ពន្ធប៉ាតង់ទៅតាមមុខរបរនីមួយៗ និងទៅតាមខេត្ត/ក្រុងដោយឡែកៗពីគ្នា។

អ្នកជាប់ពន្ធត្រូវដាក់តាំងឬ ព្យួរប័ណ្ណប៉ាតង់នៅទីកន្លែងប្រកបអាជីវកម្មជាគោលដើមរបស់ខ្លួន។ នៅពន្ធដារលោកអ្នកត្រូវប្រើពេលប្រហែល ១ ទៅ ២សប្តាហ៍ ដើម្បីទទួលបានប័ណ្ណប៉ាតង់នេះ ហើយតម្លៃបង់ពន្ធប៉ាតង់ គឺ ១,២០០,០០០ រៀល ។

ការស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណ 

ជាការពិតណាស់ ការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន និងការបង់ពន្ធប៉ាតង់ គ្រាន់តែជាដំណាក់កាលរៀបចំខ្លួនប៉ុណ្ណោះ លោក-អ្នកមិនទាន់មានសិទ្ធិប្រកបអាជីវកម្មប្រភេទសេវាកម្មភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុស្របច្បាប់នោះទេ គឺលោក-អ្នកតម្រូវអោយស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (ក្រសួងសាម៉ី) ជាមុនសិន ទើបអាចរកស៊ី ឬប្រកបអាជីវកម្មអចលនវត្ថុនេះបាន។

សម្រាប់ការស្នើអាជ្ញាប័ណ្ណនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុនេះ អ្នកស្នើសុំត្រូវរៀបចំនូវឯកសារមួយចំនួន ដូចខាងក្រោម៖

 • ពាក្យស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណ (មានគំរូស្រាប់)

 •   រូបថត ៤x៦ របស់អ្នកឈរឈ្មោះអាជ្ញាប័ណ្ណ និងវិញ្ញាបនបត្រវិជ្ជាជីវៈ

 • ប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់ភាគហ៊ុនិក ឬម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដែលឈរឈ្មោះក្នុងអាជ្ញាប័ណ្ណ

 • លិខិតថ្កោលទោស ចេញដោយក្រសួងយុត្តិធម៌ប្រទេសកម្ពុជា

 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ (ថតចម្លង) និង សៀវភៅស្នាក់នៅ (ថតចម្លង)

 • ឯកសារចេញពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងពន្ធដារ មាន៖ លក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម លិខិតបញ្ជាក់ពីការអនុញ្ញាតចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម និងប័ណ្ណប៉ាតង់ (ថតចម្លង)

 • លិខិតបញ្ជាក់ទីតាំងអាជីវកម្ម ចេញដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច និង រូបថតទីតាំងអាជីវកម្ម

 • ផែនការអាជីវកម្មរយៈពេល ៣ ឆ្នាំ

ការស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុនេះត្រូវប្រើពេលប្រហែល ១ ខែ (យោងតាមប្រកាសរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ) គិតចាប់ពីថ្ងៃដាក់ឯកសារគ្រប់គ្រាន់ និងមិនមានកំហុស។ ថ្លៃសេវាសម្រាប់ការស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណសេវាកម្មភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុ មានដូចខាងក្រោម៖

 • ថ្លៃអាជ្ញាប័ណ្ណក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុ  ៥០០,០០០ រៀល បូកនឹងកម្រៃរដ្ឋបាល ១០០,០០០រៀល

 • ថ្លៃវិញ្ញាបនបត្រវិជ្ជាជីវៈសេវាកម្មអចលនវត្ថុ  ២០០.០០០រៀល បូកនឹងកម្រៃរដ្ឋបាល ៤០.០០០ រៀល សរុបស្មើនឹង ៨៤០.០០០ រៀល។

សូមបញ្ជាក់ថា លម្អិតខាងលើនេះសម្រាប់តែការស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណមួយមុខប៉ុណ្ណោះ គឺអាជ្ញាប័ណ្ណសេវាកម្មភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុ បើយកអាជ្ញាប័ណ្ណវាយតម្លៃអចលនវត្ថុមួយទៀត តម្លៃសេវាត្រូវអស់គុណនឹងពីរ ។

ពេលទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណ និងវិញ្ញាបនបត្រវិជ្ជាជីវៈពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ហើយនោះលោកអ្នកអាចប្រកបអាជីវកម្មសេវាកម្មអចលនវត្ថុដោយស្របច្បាប់ ១០០% នៅប្រទេសកម្ពុជា បាន ហើយជំហានបន្ទាប់លោកអ្នកអាចស្នើសុំចូលជាសមាជិកសមាគមអ្នកវាយតម្លៃ និងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជា (ស.វ.អ.ក) ដែលគិតមកដល់បច្ចុប្បន្នមានក្រុមហ៊ុនជាសមាជិកលើសពី ១០០ ក្រុមហ៊ុន៕


Source: realestate 

上一篇:重磅头条!淘宝进军柬埔寨!他来了:柬淘网! 下一篇:Financial planning is a chain of events which are process led and missing out on even one of the lin