បច្ចុប្បន្នក្រដាសប្រាក់ដុល្លារធំបំផុតរបស់អាមេរិកគឺក្រដាសប្រាក់១០០ដុល្លារ តែតាមពិតអាមេរិកធ្លាប់បោះពុម្ពក្រដាសប្រាក់មួយចំនួនទៀតដែលធំជាងក្រដាសប្រាក់១០០ដុល្លារទៅទៀត។ខាងក្រោមនេះគឺជាក្រដាសប្រាក់ដុល្លារទាំង៦ដែលធំជាងក្រដាសប្រាក់១០០ដុល្លារ។

១. ក្រដាស៥០០ដុល្លារ
រតនាគារអាមេរិកបានធ្វើកំណែទម្រង់ជាច្រើនក្រដាស៥០០ ដុល្លារដែលមានរូបប្រធានាធិបតី William McKinley នៅខាងមុខ។ ក្រដាស៥០០ដុល្លារចុងក្រោយបានដាក់សម្ពាធនៅឆ្នាំ ១៩៤៥ ហើយវាត្រូវបានបញ្ឈប់ជាផ្លូវការ ២៤ ឆ្នាំក្រោយមកនៅឆ្នាំ ១៩៦៩។

២. ក្រដាស១,០០០ដុល្លារ
ក្រដាសប្រាក់ដើម ១,០០០គឺមានរូបលោក Alexander Hamilton នៅខាងមុខ។ បន្ទាប់មករូបលោក Alexander Hamilton ត្រូវបានជំនួសដោយប្រធានាធិបតីម្នាក់ទៀតគឺទី ២២ និងទី ២៤ គឺក្រូវើក្លេវឡិន។ ដូចក្រដាស៥០០ដែរ ក្រដាស១,០០០ ដុល្លារត្រូវបានបញ្ឈប់នៅឆ្នាំ ១៩៦៩។

៣. ក្រដាស៥,០០០ដុល្លារ
ក្រដាស៥,០០០ ដុល្លារត្រូវបានចេញដំបូងដើម្បីផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់សង្គ្រាមបដិវត្តន៍ហើយត្រូវបានបោះពុម្ពដោយរដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលសង្គ្រាមស៊ីវិលបានចាប់ផ្តើម។ ក្រដាសប្រាក់នេះត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយរូបភាពរបស់លោក James Madison ។
៤. ក្រដាស១០,០០០ដុល្លារ
នៅលើក្រដាសប្រាក់១០,០០០ដុល្លារ មានរូបលោក Salmon P. Chase ដែកជាអ្នកនយោបាយដែលទទួលបានជោគជ័យបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិ។
ក្រដាសប្រាក់ធំបំផុតដែលមិនធ្លាប់បានបោះពុម្ពសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈគឺក្រដាស១០.០០០ ដុល្លារមិនដែលមានការប្រើប្រាស់ច្រើនទេ។ក្រដាស នេះត្រូវបានបោះពុម្ពជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ ១៩១៨ និងជាផ្នែកមួយនៃការបោសសំអាតរូបិយប័ណ្ណធំ ៗ ឆ្នាំ១៩៦៩

៥. ក្រដាស១០០,០០០ដុល្លារ
ក្រដាសប្រាក់១០០,០០០ដុល្លារមានរូបលោក Woodrow មិនដែលត្រូវបានចែកចាយឬចេញជាសាធារណៈឡើយ។ ការិយាល័យឆបោះពុម្ពបានបោះពុម្ពក្នុងកំឡុងពេលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ ១៩៣៤ សម្រាប់ការធ្វើប្រតិបត្តិការផ្លូវការរវាងធនាគារកណ្តាលសហព័ន្ធ៕


ប្រភព: Business Cambodia

上一篇:Online Trading: The Do’s and Don’ts 下一篇:什么是商业模式,建立商业模式的意义